Logo

ศูนย์ 123คนดีมีน้ำใจ ภายใต้สโลแกน “ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบ” โดยสำนักข่าวทีนิวส์ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ยุคเทคโนโลยี 4.0 ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองปริมณฑล ที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งคนในพื้นที่ดั้งเดิมและคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงาน เกิดการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ และการแก่งแย่งแข่งขัน ก่อให้เกิดความแออัดทางสังคม การจราจรที่ติดขัด ปัญหาด้านอุบัติเหตุมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การสาธารณูปโภค

หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

ศูนย์ 123 คนดีมีน้ำใจ จึงทำหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลาง ในรับแจ้งเรื่องราวของผู้ที่เดือดร้อน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และเป็นพื้นที่ ที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกันสร้างความดีโดยไม่มีสินจ้างหรือรางวัล

ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบ”